WWR – zasady

Procedura tworzenia  indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w „Akademii Mądrych Sówek”- etapy tworzenia:

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju KatowiceKarta informacyjna o dziecku zawierająca:
 • dane osobowe dziecka (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy).
 1. Dokumentacja diagnostyczna dziecka, np.:
 • arkusz obserwacji dziecka – diagnoza rozwoju,
 • wyniki badań psychologicznych,
 • wyniki badań pedagogicznych,
 • wyniki badań logopedycznych,
 • dokumentacja medyczna dostarczona przez rodzica,
 • wniosek rodziców o udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku,
 • wniosek nauczyciela o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku,
 • inna dokumentacja, np. orzeczenie o niepełnosprawności.
 1. Indywidualny program terapeutyczno – edukacyjny zawierający:
 • metryczkę dziecka,
 • planowaną liczbę godzin przeznaczonych na terapię,
 • terminy spotkań terapeutycznych,
 • ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka, rozpoznanie potrzeb rozwojowych dziecka dokonane przez specjalistyczne poradnie wspierające rozwój dziecka lub przez nauczycieli oraz zakres planowanej pomocy,
 • cel główny oraz szczegółowe cele pracy z dzieckiem,
 • planowane zadania terapeutyczne dla dziecka,
 • przewidywane metody i formy pracy,
 • wskazanie oczekiwanych efektów pracy indywidualnej.
 1. Teczka dydaktyczna dziecka zawierająca:
 • karty ćwiczeń dla dziecka,
 • pomoce edukacyjne, terapeutyczne, pomoce do ćwiczeń,
 • zadania dotyczące współpracy z rodzicami – karty współpracy z rodzicami.
 1. Kontrakt z rodzicami (zgoda rodziców na prowadzenie zajęć z dzieckiem z datą i podpisem).
 2. Ocena efektów pracy terapeutycznej po realizacji zamierzonych zadań:
 • wynik diagnozy końcowej – osiągnięte efekty działania, sformułowanie opinii orozwoju dziecka,
 • ewentualnie wskazania do dalszej pracy indywidualnej,
 • wskazania do modyfikacji planu pracy.
 1. Teczka – wytwory pracy dziecka do wglądu dla rodziców.

I etap – ocena rozwoju psychoruchowego dziecka, dokonana na początku roku szkolnego od września do listopada (zebranie informacji umożliwiających ocenę funkcjonowania dziecka)

Zadania nauczyciela prowadzącego grupęSposób realizacji/formy pracy
1.      Przeprowadzenie obserwacji pedagogicznej – diagnoza rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznanie potrzeb rozwojowych (badania diagnostyczne prowadzone w przedszkolu, np. badania logopedyczne rozwoju mowy, diagnoza wstępna pedagogiczna rozwoju dziecka).

2.      Nawiązanie współpracy z rodzicami – identyfikacja problemu oraz diagnoza środowiska rodzinnego. Poinformowanie rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy dziecku. Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne.

3.      Zdiagnozowanie  środowiska rodzinnego.

4.      Poinformowanie rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy dziecku. Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne.

5.      Ustalenie terminów pracy indywidualnej dla dziecka z nauczycielem prowadzącym zajęcia wspomagające rozwój.

6.      Pisemne powiadomienie rodziców o zamiarze prowadzenia zajęć terapeutycznych z dzieckiem

·    rozmowa z dzieckiem, rozmowa z rodzicami

·    analiza dokumentacji dostarczonej od rodziców (dokumentacja medyczna, wcześniejsze wyniki badań psychopedagogicznych, opinia z przedszkola itp.)

·    obserwacja spontanicznego zachowania dziecka

·    diagnoza psychologiczna

·    diagnoza pedagogiczna

·    diagnoza logopedyczna

·    opracowanie wyników badań w formie komputerowej i pisemnej

·    analiza przypadku

·    wyjaśnianie

·    rozmowa

·    porada

II etap zaplanowanie pomocy i opracowanie dokumentów: indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – po diagnozie czyli na koniec listopada, najpóźniej na początku grudnia

Zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia terapeutyczne z dzieckiemFormy pracy
1.  Określenie celu głównego indywidualnej pracy z dzieckiem.

2.  Określenie szczegółowych celów pracy z dzieckiem.

3.  Opis planowanych zadań w pracy terapeutycznej z dzieckiem.

4.  Wybór najkorzystniejszych form i metod pracy z dzieckiem, ustalenie liczby godzin przeznaczonych na terapię oraz terminów spotkań terapeutycznych.

5.  Opracowanie indywidualnego programu terapeutyczno-
-edukacyjnego.

6.  Wskazanie oczekiwanych efektów pracy

 

 

·    analiza dokumentacji

·    rozmowy z nauczycielami prowadzącymi grupę

·    analiza dokumentacji diagnostycznej

·    komputerowe opracowanie programu

·    opracowywanie i przygotowywanie pomocy do pracy z dzieckiem

·    prowadzenie odpowiedniej dokumentacji terapeutycznej

III etap – prowadzenie zajęć terapeutycznych z dzieckiem odbywa się po opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, czyli od listopada do kwietnia

Zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia terapeutyczne z dzieckiemFormy pracy
1.  Realizacja programu – systematyczne spotkania terapeutyczne z dzieckiemZgodne z indywidualnym planem pracy z dzieckiem
2.  Dokumentowanie pracy diagnostyczno-
-terapeutycznej
Dziennik zajęć wspomagająco-korygujących

IV etap – współpraca z rodziną – od momentu przyjęcia dziecka do przedszkola

Zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia terapeutyczne z dzieckiemFormy pracy
1.  Omówienie form pomocy dla rodziny oraz warunków współpracy z rodziną.

2.  Przygotowanie kontraktu dla rodziców i uzyskanie zgody na prowadzenie terapii oraz podpisanie przez rodziców zgody na realizację programu na terenie przedszkola.

3.  Zapoznanie i udostępnienie rodzicom indywidualnego programu terapeutyczno-edukacyjnego.

4.  Realizacja programu z pomocą rodziców w miarę potrzeb.

5.  Porady i instruktaż dla rodziców, przekazywanie materiałów metodycznych do pracy z dzieckiem w domu.

6.  Szkolenia i spotkania grupowe dla rodziców

Na spotkaniu z rodzicami

 

 

Podpisanie kontraktu

V etap – ocena efektów pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną – w styczniu weryfikacja indywidualnego programu wspomagania, następnie w kwietniu przed opracowaniem informacji o  gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia terapeutyczne z dzieckiemFormy pracy
1.  Podsumowanie pracy z dzieckiem i rodziną:

·         ocena efektów terapii i realizacji założeń oraz treści indywidualnego programu terapeutyczno-
-edukacyjnego,

·         wyznaczenie kierunków dalszej pracy,

·         jeśli zachodzi potrzeba – ustalenie zmian w formach i metodach pracy,

·         dokonanie oceny efektów pracy w formie pisemnej, notatki.

2.  Omówienie z rodzicami efektów terapii oraz – jeśli nadal występuje taka konieczność – wyznaczenie kierunków działań pracy z dzieckiem i rodziną w nowym roku szkolnym

·    analiza dokumentacji terapeutycznej dziecka

·    ponowna diagnoza

·    analiza przypadku