Zapisy do przedszkola 2018/2019

Zapisy Przedszkole Katowice

Zapisy do Przedszkola „Akademia Mądrych Sówek”

Zapisy przedszkole Katowice PrzedszkolakZgodnie z procedurą rekrutacji opartą na zapisach statutowych Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” w Katowicach rozpoczął się w naszym przedszkolu okres rekrutacji na rok szkolny 2018/19 do poszczególnych grup wiekowych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci pełnosprawnych pragnących uczęszczać do naszego przedszkola.

Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach WWRD na stronie przedszkola pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803

Do „Akademii Mądrych Sówek” przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 lat – 6 lat. Liczba miejsc jest ograniczona w związku z tym prosimy osoby zainteresowane zapisaniem swojego dziecka o jak najszybsze zgłoszenie się do sekretariatu przedszkola. W programie zajęć przewidziane zostały liczne zajęcia rozwojowe oraz edukacyjne, które zapewniają wszechstronny rozwój dzieci. Nasze przedszkole wyróżnia się na tle innych placówek niezwykle bogatą ofertą warsztatów, wśród których są m.in.  zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczne, ruchowe, językowe i szereg innych zajęć, w zależności od potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców. W Akademii Mądrych Sówek dzieci uczą się pisać, liczyć, wyrażać emocje, poznają tradycje oraz zasady dobrego zachowania się, a co najważniejsze – uczą się samodzielności. Wykorzystujemy nowoczesne metody pedagogiki przedszkolnej. Dzieci mogą także korzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak: wycieczki, zajęcia taneczne, warsztaty informatyczne, tematyczne kółka zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe Przedszkole Katowice

Karta zgłoszenia na zajęcia dodatkowe

Zapisy przedszkole Katowice

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Do dyspozycji Państwa dzieci oddajemy bardzo atrakcyjnie wyposażone pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia ruchowe, taneczne, muzyczne i rozwojowe. Każde dziecko może liczyć na udział w specjalnym programie adaptacyjnym, który ułatwi mu zaaklimatyzowanie się w naszej Akademii i poznanie swoim nowych kolegów i koleżanek. Zapraszamy do Akademii Mądrych Sówek dzieci z Katowic oraz okolicznych miejscowości.

W naszym budynku mieści się również żłobek i Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła”

 

 

 

 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA – REKRUTACJA NA ROK 2018/19

Zgodnie z art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz.60) Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

 1. publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych
  form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r.
  organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
 2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
  2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „AKADEMIA MĄDRYCH SÓWEK” W KATOWICACH

 1. Do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny .
 3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola (już uczęszczających) składają pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym na 7 dni przed rozpoczęciem terminu rekrutacji.
 4. Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu ustala harmonogram naboru na dany rok szkolny i podaje go do wiadomości rodzicom.
 5. Zapisy nowych dzieci do przedszkola odbywają się poprzez złożenie do dyrektora pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i wpłaceniu wpisowego w wysokości 150 zł .
 6. Wniosek kandydata zawiera następujące dane:
  a/ imię, nazwisko, datę urodzenia i PESEL dziecka,
  b/ imiona i nazwiska rodziców,
  c/ adres zamieszkania rodziców i dziecka,
  d/ adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, o ile je posiadają.
 7. Przy naborze do Przedszkola uwzględnia się również niepełnosprawność kandydata.
 8. Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dołączamy dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów.
 9. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej i mogą być przyjęte do przedszkola, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
 10. Nabór uzupełniający do poszczególnych grup wiekowych może trwać również podczas roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc.