Statut Przedszkola

Przedszkola KatowiceStatut  Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” w Katowicach

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1148 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity poz. 967 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017, poz. 1575)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356)
6. Rozporządzenie MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
7. Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017, poz. 1611)
8. Rozporządzenie MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616)
9. Rozporządzenie MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591)
10. Rozporządzenie MEN z dnia 26.04.2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018, poz. 939)
11. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 poz. 1635)

Spis treści

Postanowienia ogólne ………………………………………………………………………………………………….. 4
Cele i zadania Przedszkola …………………………………………………………………………………………… 4
Organizacja Przedszkola ……………………………………………………………………………………………… 5
Przyjęcie do Przedszkola, skreślenie z listy uczniów ………………………………………………………. 8
Prawa i obowiązki przedszkolaków ………………………………………………………………………………. 9
Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) …………………………………………………….. 10
Organ Prowadzący ……………………………………………………………………………………………………. 11
Organy Przedszkola i zakres ich zadań ………………………………………………………………………… 12
Pracownicy Przedszkola …………………………………………………………………………………………….. 14
Finansowanie działalności Przedszkola ……………………………………………………………………….. 15
Postanowienia końcowe …………………………………………………………………………………………….. 16

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek”, zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką niepubliczną.
2. Przedszkole prowadzi swoją działalność w Katowicach, kod pocztowy 40 659, przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 5.
3. Przedszkole prowadzi swoją działalność na podstawie zaświadczenia nr 2/2016 o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.
4. Przedszkole używa nazwy: Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ”Akademia Mądrych Sówek”.
5. Organem Prowadzącym Przedszkole jest ECONOMICUS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-659) przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 69303, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – KRS, NIP 634-012-91-73, REGON 270549082.
6. Statut Przedszkola jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Przedszkola.
7. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
8. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zawierającej nazwę o treści:
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, Katowice 40-659 tel. 883 999 710 lub 883 999 803 www.akademiamadrychsowek.pl e-mail: sekretariat@akademiamadrychsowek.pl NIP 6340129173, Regon 363865658
9. Tablice, szyldy i pieczątki zawierają nazwę Przedszkola.
10. O ile Statut nie stanowi inaczej, przez rodzica należy rozumieć także innego opiekuna prawnego, w przypadku gdy opieka nad dzieckiem nie jest sprawowana przez rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola
§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1148 z późn. zm.) oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie.
2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez odpowiednie przepisy prawa.
3. Przedszkole realizuje swoje zadania w pracy z dziećmi w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
4) rozwijanie wrażliwości moralnej,
5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
9) usprawnienie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych,
10) korygowanie nieprawidłowości rozwojowych,
11) kompensowanie braków rozwoju.
4. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka pomagając jej w jego wychowaniu i przygotowaniu go do nauki szkolnej.
5. Poprzez wycieczki krajoznawcze, wycieczki do różnych organizacji i instytucji, kultywowanie tradycji oraz dyskusje, Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, narodowościowej i religijnej.
6. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami z ww. dziedzin.

Rozdział III

Organizacja Przedszkola
§ 3

1. Przedszkole jest niepubliczną placówką wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, które wychowaniem przedszkolnym obejmuje dzieci od 2,5 roku życia do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
2. Przedszkole czynne jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:00.
3. Czas pracy Przedszkola może być zmieniony w zależności od potrzeb społeczności przedszkolnej.
4. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wakacje letnie, epidemia grypy, godziny po 13:00, itp.) Przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia, przy czym w okresie wakacyjnym lipiec / sierpień może wystąpić przerwa wakacyjna (cały miesiąc kalendarzowy), o czym rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola zostaną powiadomieni przez Przedszkole z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku.
8. Przedszkole zapewnia posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową. Wyboru firmy cateringowej dokonuje Organ prowadzący Przedszkole w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola.

§ 4

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Przedszkole jest wielooddziałowe.
3. Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne organizując kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci niepełnosprawne:
a) słabosłyszące,
b) słabowidzące,
c) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
f) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20 osób.
6. W oddziale integracyjnym liczba dzieci powinna wynosić do 15 w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 5

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2. W Przedszkolu wyboru programu wychowania dokonują nauczyciele, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.
3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić ok. 15-30 minut.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
7. Dzieciom zapewnia się możliwość udziału w zajęciach dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców.
8. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
9. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości.
10. Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole posiada:
a) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
b) pomieszczenia socjalne,
c) szatnię,
d) aneks kuchenny,
e) szatnię dla personelu,
f) sale terapeutyczne.
11. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.

§ 6

1. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie.
2. Podstawa programowa realizowana jest od 8.00 do 13.00.
3. Dzieci sześcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
4. Czas pobytu dziecka sześcioletniego w Przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
5. Czas pracy poszczególnych oddziałów określa Dyrektor Przedszkola.
6. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece co najmniej jednemu nauczycielowi zgodnie z kwalifikacjami.
7. W oddziałach może zostać zatrudniona pomoc nauczyciela, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
8. Przedszkole zatrudnia specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich rodzicami.
9. Przedszkole prowadzi dokumentację dotyczącą:
a) działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i rewalidacyjnej, w
b) tym dzienniki zajęć przedszkola i specjalistów,
c) pobytu dzieci w przedszkolu,
d) współpracy z rodzicami,
e) protokoły zebrań Rady Pedagogicznej.

§ 7

1. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Organ Prowadzący, w zależności od zakresu usług określonych umową cywilnoprawną o świadczenie usług edukacyjnych, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami dziecka (zwaną dalej umową).
3. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmują następujące należności:
1) opłatę wpisowego,
2) miesięczne opłaty czesnego,
3) miesięczne opłaty za wyżywienie,
4) opłaty dodatkowe.
4. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową.
5. Umowa pomiędzy Przedszkolem a rodzicami dziecka jest zawierana każdorazowo na okres jednego roku szkolnego.
6. Opłatę czesnego należy uiszczać do 10-tego każdego miesiąca w sposób określony umową, aż do wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy.
7. Wysokość czesnego na dany rok szkolny jest określona w umowie. Wysokość czesnego na kolejny nowy rok szkolny jest podawana przez Dyrektora Przedszkola do wiadomości zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania opłaty czesnego.
9. Dyrektor Przedszkola lub wychowawca grupy wspólnie z rodzicami może ustalić wysokość stałej lub okresowej składki na pokrycie wydatków wynikających z doraźnych potrzeb grupy.

§ 8

Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice wyrażają taką wolę (w formie pisemnego oświadczenia).

§ 9

Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
d) porad i konsultacji.

§ 10

Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci mające na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

§ 11

Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych poprzez zapewnienie:
1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
3) zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
4) innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
5) integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami
pełnosprawnymi;
6) przygotowania uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

§ 12

Dyrektor Przedszkola, na podstawie art. 37 ustawy Prawo Oświatowe, na wniosek rodziców dziecka przyjętego do Przedszkola, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem (tzw. „edukacja domowa”).

Rozdział IV

Przyjęcie do Przedszkola, skreślenie z listy uczniów

§ 13

1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług edukacyjnych, zawartej pomiędzy rodzicami \ lub jednym z rodziców dziecka a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców.
2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola lub „Naszej Szkoły”.
3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedstawieniu przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne, realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
5. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.
6. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie następuje z dniem rozwiązania umowy.

Rozdział V

Prawa i obowiązki przedszkolaków

§ 14

1. Dziecko ma prawo do:
1) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości; powinno wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia,
2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
5) realizacji terapii w.g. wskazań w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego jak również w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
2. Do obowiązków dziecka, w których wykonywaniu wspiera dziecko aktywnie nauczyciel, w szczególności należy:
1) szanowanie swoich kolegów oraz wytworów ich pracy,
2) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,
3) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie, okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,
4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób,
5) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,
6) staranność w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Przedszkola,
7) nieoddalanie się od grupy,
8) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

§ 15

1. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z realizowanymi w Przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych swojego dziecka,
c) uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
e) wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,
f) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi
prowadzącemu.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie statutu Przedszkola i postanowień zawartej z Przedszkolem Umowy,
b) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
c) informowanie personel placówki o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
d) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
e) zapewnienie regularnego uczęszczania do Przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
f) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
g) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Przedszkola.

§ 16

1. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w tzw. zebraniach z rodzicami organizowanych przez wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzenia bieżących informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców . Bieżące informacje z życia Przedszkola znajdują się również na stronie internetowej Przedszkola www.akademiamadrychsowek.pl oraz na jego fanpagu na Facebooku.

§ 17

1. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do pracownika Przedszkola i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo. Upoważniona osoba winna być pełnoletnia, a w przypadku upoważnienia niepełnoletniego odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Powinno ono zawierać:
1) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej,
2) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka,
3) podpis rodzica/rodziców
2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości co do jego stanu zdrowia nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.
3. Pracownik Przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa lub istnieje zagrożenie dla dziecka, w szczególności jeżeli nastąpi podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu..
4. O każdej odmowie wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru pracownik Przedszkola niezwłocznie informuje Dyrektora Przedszkola. W takiej sytuacji pracownik Przedszkola zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru lub drugim z rodziców, a jeżeli odmówiono wydania dziecka jedynemu rodzicowi, przy braku innych osób upoważnionych do odbioru dziecka, lub braku możliwości skutecznego i niezwłocznego kontaktu z tymi osobami, pracownik Przedszkola zawiadamia odpowiednie instytucje, w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
5. Zakaz dotyczący nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczony przez orzeczenie sądowe.
6. Upoważnienie do odbioru dziecka jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do Przedszkola i może zostać cofnięte w każdym czasie.
7. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dziecka do sali przedszkolnej i przekazania pod opiekę pracownika Przedszkola. Nie dopuszczalne jest zostawianie dziecka przed budynkiem lub lokalem Przedszkola.
8. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej pracownik Przedszkola powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców. Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w Przedszkolu po godzinie 17.00 wymaga od rodziców wpłacenia 50,00 zł na rachunek przedszkola.
9. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, pracownik Przedszkola oczekuje z dzieckiem w Przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu pracownik Przedszkola powiadamia najbliższy komisariat policji.
10. Każda nieobecność dziecka w Przedszkolu powinna zostać usprawiedliwiona przez rodziców. W przypadku nieprzerwanej nieobecności dziecka w Przedszkolu dłuższej niż 60 dni, dziecko może zostać skreślone z listy uczniów.
11. Powrót dziecka do Przedszkola po nieobecności powinien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy.

Rozdział VII

Organ Prowadzący
§ 18

1. Organ Prowadzący Przedszkole:
a) nadaje Statut Przedszkola i dokonuje jego zmian,
b) wyraża zgodę na zaciąganie zobowiązań finansowych oraz czynności
rozporządzających przez Dyrektora Przedszkola albo samodzielnie dokonuje tych czynności w zakresie działalności Przedszkola,
c) dba o prestiż Przedszkola i tworzy wizję jego przyszłości,
d) powołuje i odwołuje Dyrektora Przedszkola,
e) ustala wysokość czesnego i wysokość innych opłat za pobyt w Przedszkolu,
f) zarządza majątkiem Przedszkola,
g) zatwierdza warunki naboru dzieci do Przedszkola przedłożone przez Dyrektora,
h) realizuje pozostałe kompetencje niezastrzeżone dla innych organów Przedszkola.
2. Organ Prowadzący decyduje w sprawach:
a) nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola oraz wykonuje inne uprawnienia pracodawcy,
b) wynagradzania, premiowania i nagradzania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz Dyrektora Przedszkola.
c) wewnętrznej organizacji Przedszkola.
3. Do kompetencji Organu Prowadzącego Przedszkole należy w szczególności:
a) opiniowanie uchwał Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
b) rozstrzyganie ewentualnych sporów między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem
c) podejmowanie decyzji o likwidacji Przedszkola.

Rozdział VIII

Organy Przedszkola i zakres ich zadań
§ 19

Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
Uprawnienia i zakres obowiązków w/w organów regulują odrębne przepisy prawa.

§ 20

1. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Organ Prowadzący.
2. W zakresie stosunku pracy Dyrektor ponosi odpowiedzialność przed Organem Prowadzącym
3. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach nadzoru pedagogicznego, organizacyjnych, kadrowych, i reprezentuje Przedszkole na zewnątrz z wyjątkiem zaciągania zobowiązań finansowych, czynności rozporządzających, czynności z zakresu prawa pracy.
4. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu
2) reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz w zakresie spraw oświatowych, w tym podpisywania dokumentów do organu dotującego (Gmina Miasto Katowice), kuratorium oświaty, sanepidu itp.
3) reprezentowania Przedszkola w przypadku jego kontroli przez kuratorium oświaty, sanepid
4) zawieranie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług edukacyjnych w Przedszkolu z rodzicami
5) bieżące zarządzanie pracą Przedszkola
6) koordynowanie opieki nad dziećmi
7) współpraca z rodzicami
8) czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy
9) opracowywanie dokumentów wewnętrznych Przedszkola
10) opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola,
11)występowanie z wnioskiem o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Przedszkola, ich wynagradzanie, premiowanie i nagradzanie do Organu Prowadzącego.
12)organizowanie i nadzorowanie procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
13) realizacja innych zadań zleconych przez Organ Prowadzący.
5. Dyrektor Przedszkola ma prawo do:
a) wydawania poleceń służbowych jako bezpośredni przełożony wszystkim pracownikom Przedszkola,
b) wnioskowania do Organu Prowadzącego w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników Przedszkola,
c) wnioskowania do Organu Prowadzącego w sprawie wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania upomnień i nagan,
d) oceny pracy nauczycieli,
e) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Przedszkola i jego funkcjonowaniu bieżącym w porozumieniu z Organem Prowadzącym,
f) wnioskowania do Organu Prowadzącego w sprawie zmian w Statucie Przedszkola,
6. Dyrektor Przedszkola odpowiada przed Organem Prowadzącym za:
a) poziom uzyskiwanych przez Przedszkole wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi,
b) odpowiedni poziom rekrutacji,
c) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
d) wykonanie innych obowiązków określonych przepisami prawa, Statutem, regulaminami lub umową o pracę.
7. W Przedszkolu Dyrektor może powierzyć stanowisko wicedyrektora nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem.

§ 21

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor, jako jej przewodniczący, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a także – na zaproszenie przewodniczącego – goście, których głos ma charakter doradczy (opiniodawczy).
4. Posiedzenia Rady są protokołowane.
5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko jego rodzicom.
7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, o ile nie powodują one skutków finansowych, w przypadku których każdorazowo wymagana jest zgoda Organu Prowadzącego,
3) opiniowanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 22

1. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem.
2. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formę stanowi zabawa, jest ustalony z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia i dostosowanie ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

Rozdział IX

Pracownicy Przedszkola
§ 23

1. Stosunki pracy lub stosunki cywilno-prawne z nauczycielami nawiązuje i rozwiązuje Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa.
3. Czas pracy nauczyciela w Przedszkolu określa Regulamin Pracy Przedszkola lub umowa z pracownikiem.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z przepisami prawa, zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Dyrektora Przedszkola oraz innych zadań niż wynikające z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu opiekuńczo-wychowawczo–dydaktycznego.

§ 24

1. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:
a) współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami,
b) planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego,
c) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
d) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
e) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
f) prowadzenia spotkań z rodzicami odbywających się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu,
g) w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zapewnia poszkodowanemu opieki, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu dziecku pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców.
2. Nauczyciel ma prawo do rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego, a w szczególności do:
a) doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
b) stosowania nowoczesnych metod nauczania,
c) inicjowania i organizowania imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno – sportowym.
3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola.
4. Nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzegania jej postanowień.
5. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

§ 25

1. Stosunki pracy lub stosunki cywilno-prawne z pracownikami niepedagogicznymi nawiązuje i rozwiązuje Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola.

§ 26

Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do:
a) Przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz przepisów pożarowych,
b) Przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich oraz ważności pracowniczych książeczek zdrowia,
c) Czuwania nad bezpieczeństwem dzieci,
d) Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały,
e) Dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego,
f) Przestrzegania tajemnicy służbowej,
g) Zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Przedszkola, zapytanie ich o cel pobytu i odpowiednie postępowanie,
h) Wykonywania innych czynności zleconych przez Organ prowadzący i Dyrektora Przedszkola wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

Rozdział X

Finansowanie działalności Przedszkola
§ 27

1. Działalność Przedszkola finansowana jest z:
1) dotacji z budżetu gminy,
2) opłat dokonywanych przez rodziców,
3) środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przez organ prowadzący,
4) darowizn, i innych.
2. Działalność Przedszkola może być dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa.
3. Wysokość opłat za Przedszkole określa umowa cywilnoprawna o świadczenie usług edukacyjnych zawierana pomiędzy Przedszkolem a rodzicami dziecka.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe
§ 28

1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak również decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji Organu Prowadzącego Przedszkole.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Statut wchodzi w życie z dniem z dniem 01.07.2019 r.