Statut Przedszkola

Przedszkola KatowiceStatut  Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” w Katowicach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą.

Rozporządzenie MEN z dnia 29.08.2014 r., poz. 520 w sprawie sposobu prowadzenia        przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r., poz. 977 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. Nr 1264,- tekst jednolity z późn. zm.).

Kartę nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity – Dz.U. Nr 191 z 2014 r. z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013 nr 1257)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.

2. Przedszkole prowadzi oddział zerówkowy integracyjny.

3. Przedszkole prowadzi swoją działalność w Katowicach przy ul. Kostki Napierskiego 38.

4. Przedszkole używa nazwy: Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła”. W dalszej treści niniejszego Statutu zwane jest Przedszkolem.

5. Organem Prowadzącym przedszkole jest ECONOMICUS USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-660) przy ul. Głogowskiej 28 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 69303, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – KRS, NIP 634-012-91-73, REGON 270549082.

6. Statut Przedszkola jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Przedszkola. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.

 § 2

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące w szczególności:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, realizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z opiniami lub orzeczeniami,

2) zapewnienie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki,

3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców (opiekunów prawnych), wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej,

4) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z celów określonych w § 3 ust. 1 w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

4) rozwijanie wrażliwości moralnej,

5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 4

1. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (jeden opiekun dorosły na dziesięcioro dzieci poza terenem placówki).

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się od nadzorowanej grupy nauczyciel chwilowo pozostawia ją pod opieką nauczyciela wspomagającego.

3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formę stanowi zabawa, jest ustalony z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia i dostosowanie ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

 § 5

Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych (integracja).

Rozdział III

Organy Przedszkola i zakres ich zadań

§ 6

Organami Przedszkola są:

1) Organ prowadzący

2) Dyrektor Przedszkola,

3) Rada Pedagogiczna,

4) Rada Rodziców

Uprawnienia i zakres obowiązków w/w organów regulują odrębne przepisy.

 § 7

Organ Prowadzący

1. Organ Prowadzący Przedszkole:

a) nadaje Statut i dokonuje jego zmian,

b) wyraża zgodę na zaciąganie zobowiązań finansowych oraz czynności rozporządzających przez Dyrektora Przedszkola,

c) dba o prestiż Przedszkola i tworzy wizję jego przyszłości,

d) powołuje i odwołuje Dyrektora Przedszkola,

e) ustala wysokość czesnego i wysokość innych opłat za pobyt w Przedszkolu,

f) zarządza majątkiem Przedszkola,

g) zatwierdza warunki naboru dzieci do Przedszkola przedłożone przez Dyrektora,

h) zatwierdza zmiany Statutu Przedszkola,

i) realizuje pozostałe kompetencje niezastrzeżone dla innych organów Przedszkola.

2. Organ Prowadzący decyduje w sprawach:

a) nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola oraz wykonuje inne uprawnienia pracodawcy,

b) wynagradzania, premiowania i nagradzania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,

c) wewnętrznej organizacji Przedszkola.

1. Do kompetencji Organu Prowadzącego Przedszkole należy w szczególności:

a) opiniowanie uchwał Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

b) rozstrzyganie ewentualnych sporów między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem

c) podejmowanie decyzji o likwidacji Przedszkola,

d) ustalanie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola,

 § 8

1. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Organ Prowadzący.

2. W zakresie stosunku pracy Dyrektor ponosi odpowiedzialność przed Organem Prowadzącym

3. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, kadrowych, i reprezentuje Przedszkole na zewnątrz z wyjątkiem zaciągania zobowiązań finansowych oraz czynności rozporządzających.

4. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

1) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Przedszkola – rocznego planu pracy, organizacji pracy,

2) opracowywanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

3) opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola,

4) występowanie z wnioskiem o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Przedszkola, ich wynagradzanie i premiowanie do Organu Prowadzącego.

5) prowadzenie obserwacji,

6) organizowanie szkoleń,

7) prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym,

8) nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych.

5. Dyrektor Przedszkola ma prawo do:

a) wydawania poleceń służbowych jako bezpośredni przełożony wszystkim pracownikom Przedszkola,

b) wnioskowania do Organu Prowadzącego w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników Przedszkola,

c) wnioskowania do Organu Prowadzącego w sprawie premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

d) przyjmowania dzieci do Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym,

e) oceny pracy nauczycieli,

f) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Przedszkola i jego funkcjonowaniu bieżącym w porozumieniu z Organem Prowadzącym,

g) wnioskowania do Organu Prowadzącego w sprawie zmian w statucie,

h) reprezentowania Przedszkola na zewnątrz w zakresie spraw oświatowych oraz podpisywania dokumentów i korespondencji w zakresie określonym przez Organ Prowadzący, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt. b.

6. Dyrektor Przedszkola odpowiada przed Organem Prowadzącym za:

a) poziom uzyskiwanych przez Przedszkole wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi,

b) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

c) wykonanie innych obowiązków określonych przepisami prawa, Statutem, regulaminami lub umową.

§ 9

1. Radę Pedagogiczną tworzą – i biorą udział w jej posiedzeniach – wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Przedszkola. Rada Pedagogiczna Przedszkola wchodzi w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

2. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a także – na zaproszenie przewodniczącego – goście, których głos ma charakter doradczy (opiniodawczy).

3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko jego rodzicom (opiekunom prawnym).

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, o ile nie powodują one skutków finansowych, w przypadku których każdorazowo wymagana jest zgoda Organu Prowadzącego,

3) zatwierdzenie dodatkowych usług dla rodziców (opiekunów prawnych),

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§ 10

Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat..

 § 11

Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

 § 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku.

2. Grupa dzieci liczy maksymalnie 15 osób.

3. W grupie może być od 3 do 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Przedszkole prowadzi zajęcia wyrównawczo-kompensacyjnych dla dzieci wymagających zindywidualizowanej opieki dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia, przy czym w okresie wakacyjnym lipcu       i sierpniu może wystąpić przerwa wakacyjna (cały miesiąc kalendarzowy).

6. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku.

 § 13

1. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.

2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Organ Prowadzący w oparciu o analizę kosztów utrzymania placówki i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

3. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmują następujące należności:

1) opłatę wpisowego,

2) opłatę czesnego,

3) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określone umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

4. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

5. Umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka jest zawierana każdorazowo na okres jednego roku szkolnego.

6. Opłatę czesnego należy uiszczać do 10-tego każdego miesiąca w sposób określony umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy.

7. Wysokość czesnego na kolejny nowy rok szkolny jest podawana przez Dyrektora do wiadomości do 30 kwietnia każdego roku na tablicy ogłoszeń oraz przez pisemne zawiadomienie osób, z którymi podpisane są umowy o świadczenie usług opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych nad dzieckiem.

 § 14

1. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają taką wolę (w formie pisemnego oświadczenia).

2. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.

3. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut, z zastrzeżeniem prawa Przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od potrzeb dzieci.

4. Przedszkole zapewnia terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z orzeczeniem lub opinią realizowaną przez kwalifikowanych specjalistów terapeutów w wymiarze minimum 4 godzin tygodniowo.

5. Przedszkole zapewnia nauczyciela wspomagającego w grupach integracyjnych.

 § 15

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna jest prowadzona w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego, wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

Rozdział V

Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola

Nauczyciele

§ 16

1. Stosunki pracy lub stosunki cywilno-prawne z nauczycielami nawiązuje i rozwiązuje Organ Prowadzący po zasięgnięciu opinii Dyrektora Przedszkola..

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. Czas pracy nauczyciela w Przedszkolu jest równoznaczny z czasem pracy nauczyciela na odpowiednim stanowisku w przedszkolu publicznym.

4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Dyrektora Przedszkola oraz innych zadań niż wynikające z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu opiekuńczo-wychowawczo–dydaktycznego.

5. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna (np. umowa – zlecenie).

§ 17

Obowiązki i prawa nauczyciela:

1) Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstaw programowych, określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Przedszkola, w tym w szczególności:

a) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej,

c) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Nauczyciel ma prawo do:

a) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora,

b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach.

3) Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas ich pobytu w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dzieci w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

§ 18

Pracownicy niepedagogiczni

1. Stosunki pracy lub stosunki cywilno-prawne z pracownikami niepedagogicznymi nawiązuje i rozwiązuje Organ Prowadzący po zasięgnięciu opinii Dyrektora Przedszkola.

2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola.

3.Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna.

 § 19 

Przedszkolaki Przyjęcie do Przedszkola, skreślenie z listy wychowanków

1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) lub jednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).

2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszego Statutu, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.

3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola.

4. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.

5. Projekt organizacyjny (wykaz kadry Przedszkola i jej kwalifikacji) opracowuje Dyrektor Przedszkola.

§ 20

Prawa i obowiązki przedszkolaków

1. Dziecko ma prawo do:

1) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości; powinno wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia,

2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

5) realizacji terapii w.g. wskazań w orzeczeniu o kształceniu specjalnym jak również w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

2. Do obowiązków dziecka, w których wykonywaniu wspiera dziecko aktywnie nauczyciel, w szczególności należy:

1) szanowanie swoich kolegów oraz wytworów ich pracy,

2) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,

3) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie, okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,

4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób,

5) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,

6) staranność w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Przedszkola,

7) nieoddalanie się od grupy,

8) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

§ 21

Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartej z Przedszkolem umowy cywilnoprawnej, o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszego Statutu, oraz postanowień Statutu Przedszkola.

2. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka.

3. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo. Upoważniona osoba winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic (opiekun prawny). Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Powinno ono zawierać:

1) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej,

2) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka,

3) podpis rodzica/rodziców (opiekuna prawnego/opiekunów prawnych).

4. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzanie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości co do jego stanu zdrowia nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia przedszkolaka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.

5. Powrót dziecka do Przedszkola po nieobecności powinien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica (opiekuna prawnego), czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy.

6. W przypadku spóźnienia się rodzica/rodziców (opiekuna prawnego/opiekunów prawnych) po odbiór dziecka w placówce po godzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone umową cywilnoprawną, o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszego Statutu.

7. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. zebraniach z rodzicami organizowanych przez wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzenia bieżących informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz stronach internetowych Przedszkola i Szkoły.

 § 22

Prawa rodziców

Rodzice mają prawo do:

1) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie,

2) uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka,

3) udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole.

Rozdział VI

Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

§ 23

Na fundusz Przedszkola składają się:

1) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (opiekunów prawnych),

2) dotacje z budżetu gminy,

3) subwencje, darowizny, i inne.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zawierającej nazwę o treści:

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „NASZA SZKOŁA”

ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, Katowice 40-659

tel. +48 883 999 803; e-mail: naszaszkola@economicus.eu

NIP 6340129173, 

2. Tablice i stemple zawierają nazwę Przedszkola.

3. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak również decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji Organu Prowadzącego Przedszkole.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

  • Zmiana nazwy i adresu organu założycielskiego na:

Economicus Sp. z o.o. , 40-659 Katowice ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, lok. 103/1