Regulamin Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami IntegracyjnymiNiepubliczne Przedszkole z Akademia Mądrych Sówek w Katowicach – Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” , zwany dalej Regulaminem.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są korzystający z usług Przedszkola, pracownicy i współpracownicy Przedszkola oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Przedszkola.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek”,
 2. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola,
 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek”,
 4. pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Przedszkolu w ramach stosunku pracy,
 5. współpracownikach – należy przez to rozumieć osoby wykonujące pracę na rzecz Przedszkola poza stosunkiem pracy lub świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Przedszkola.

Rozdział II

Organizacja pracy Przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i innych dni uznanych za świąteczne.
 2. W czasie wskazanym w ust. 1 Przedszkole świadczy usługi edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze, przy czym zakres korzystania przez poszczególne dzieci z jego usług, w tym czas przebywania w Przedszkolu, określa się w porozumieniu z rodzicami w umowie o świadczeniu usług.
 3. Wszelkie odstępstwa od ustalonego zakresu i czasu świadczenia usług wobec dziecka powinny być uprzednio uzgodnione z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem Przedszkola.

§ 4

 1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać ustalonego zakresu i czasu świadczonych przez Przedszkole na rzecz ich dzieci usług, w szczególności odprowadzać i odbierać dzieci w ustalonych godzinach.
 2. W razie nieobecności dziecka lub znacznego spóźnienia w stosunku do ustalonej godziny jego odprowadzenia do Przedszkola rodzice zobowiązani są powiadomić o tym telefonicznie.
 3. Do Przedszkola dzieci przyprowadzane są przez rodziców lub inne osoby, które są w stanie zapewnić im bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola.
 4. Dziecko po przyjściu do Przedszkola zobowiązane jest skorzystać z szatni. Gotowe do zajęć dziecko rodzic wprowadza do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł przejąć nad nim opiekę.
 5. Dzieci są odbierane z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnione przez nich na piśmie osoby pełnoletnie.
 6. Pracownicy Przedszkola uprawnieni są do weryfikacji upoważnienia oraz tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka.
 7. W przypadku gdy zachowanie osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka wskazuje, że np. z powodu pozostawania w stanie nietrzeźwości nie daje ona gwarancji bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu, dyrektor lub upoważniony pracownik Przedszkola ma prawo odmówić oddania dziecka pod opiekę takiej osobie. O odmowie zawiadamia rodziców dziecka. Jeśli odmowa dotyczy rodzica dziecka, zawiadamia się drugiego z rodziców, a gdy nie jest to możliwe – policję.

§ 5

 1. Do Przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, niewymagające opieki medycznej.
 2. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora Przedszkola.

§ 6

 1. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno mieć odzież zapewniającą komfort podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Przedszkolu oraz odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych.
 2. Oprócz sytuacji uzgodnionych z opiekunem zabrania się przynoszenia do Przedszkola przez dzieci własnych zabawek.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do Przedszkola.

§ 7

 1. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci.
 2. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci.
 3. Warunki odpłatności za żywienie określa umowa zawarta z rodzicami dziecka.
 4. W Przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:
  1. pierwsze śniadanie w godz. od 9:00 do 9:30,
  2. drugie śniadanie w godz. od 10:15 do 10:30,
  3. obiad w godz. od 12:15 do 12:45,
  4. podwieczorek w godz. od 14:00.
 5. Dziecko korzysta z posiłków, których pory przypadają w ustalonym dla danego dziecka czasie pobytu.
 6. Rodzice zobowiązani są poinformować o szczególnych wskazaniach dietetycznych, jeśli dotyczą one dziecka w szczególności w związku z uczuleniem, innymi uwarunkowaniami medycznymi lub względami religijnymi.
 7. Spożywanie przez dziecko posiłków i napojów innych niż dostarczone przez Przedszkole bez uzgodnienia z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem Przedszkola jest zabronione.

Rozdział III

Bezpieczeństwo i higiena pracy Przedszkola

§ 8

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza należącymi do niego obiektami.
 2. Pracownicy i współpracownicy zobowiązani są współdziałać z dyrektorem w wykonywaniu przez niego zadań, o których mowa w ust. 1. Szczegółowe zadania w tym zakresie określają: Statut Przedszkola, inne akty wewnętrzne oraz polecenia wydawane przez dyrektora.

§ 9

 1. Nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów, w których Przedszkole świadczy usługi, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
 2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.

§ 10

 1. Na terenie Przedszkola zapewnia się w szczególności:
  1. właściwe oświetlenie,
  2. równą nawierzchnię dróg, przejść i placu zabaw,
  3. instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.
 2. Pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia zajęć spełniają określone przepisami prawa standardy.
 3. W pomieszczeniach Przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.
 4. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, albo stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się dzieci z zagrożonych miejsc.
 5. Sprzęty, z których korzystają dzieci, a także wszelkie elementy wyposażenia dostosowane są do wymagań ergonomii. Sprzęt i wyposażenie ma odpowiednie atesty lub certyfikaty. Zabrania się używania niesprawnych sprzętów i elementów wyposażenia.
 6. Posiłki dzieci spożywają wyłącznie w miejscu wydzielonym w tym celu.

§ 11

 1. Wszelkie zajęcia z dziećmi odbywają się pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna.
 2. Przerwy w zajęciach dzieci spędzają pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna.
 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

Rozdział IV

Organizacja wycieczek

§ 12

 1. Przedszkole może organizować wycieczki.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wycieczki spoczywa na kierowniku oraz opiekunach, w tym także na rodzicach uczestniczących w wycieczce w tej roli.
 3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wycieczki i warunkami ich przestrzegania.
 4. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do sporządzenia każdorazowo karty wycieczki.
 5. Długość trasy i tempo wycieczki należy dostosować do możliwości uczestników przy zachowaniu zasady, że wyznacznikiem jest wydolność najsłabszego uczestnika.
 6. Zabronione jest prowadzenie wycieczek podczas burzy, śnieżycy oraz gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych wycieczka zostaje odwołana.
 7. Rodzice zobowiązani są zgłosić wszelkie potrzeby i przeciwwskazania dotyczące ich dzieci, a związane z planowanym przebiegiem wycieczki.
 8. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 9. Opiekun współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 10. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 11. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny oraz wykonywać polecenia kierownika i opiekunów, jak również reagować na umówione sygnały.
 12. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są stosować się do zasad porządkowych ustalonych dla miejsca, w którym odbywa się wycieczka, w tym także dla środków komunikacji, z których korzystają w celu dojazdu.
 13. Dzieci zobowiązane są sygnalizować opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

Rozdział V

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§ 13

 1. Przedszkole jest  integracyjne.
 2. Do przedszkola uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 3. W przedszkolu odbywa się terapia dla dzieci z orzeczeniami zgodnie z zaleceniami Poradni  Psychologiczno –Pedagogicznej.
 4. Terapia w Przedszkolu jest bezpłatna – odbywa się w ramach czesnego.
 5. Za zgodą Dyrektora Rodzic dziecka z orzeczeniem może być zwolniony z opłaty czesnego.
 6. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wwrd uczestniczą we wszystkich zajęciach na równych prawach.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Organ Prowadzący oraz Radę Pedagogiczną Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie, w jakim został przyjęty.
 2. Regulamin podlega wywieszeniu w widocznym miejscu w Przedszkolu oraz umieszczeniu na stronie internetowej.

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” zaprasza do zapoznania się ze Statutem: TUTAJ