Plan pracy

PLAN PRACY LOGOPEDY Niepublicznego Przedszkola „Akademia Mądrych Sówek” w Katowicach

 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1Badania przesiewowe wśród dzieci 6-letnich i 5-letnich oraz dzieci z młodszych grup wskazanych przez nauczycieli.
 1. Ocena stanu mowy i języka badanych dzieci – swobodna rozmowa z dziećmi, – ocena artykulacji na podstawie „Kwestionariusza obrazkowego do badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym I. Michalak-Widery , ocena budowy aparatu artykulacyjnego, – ocena sprawności narządów aparatu artykulacyjnego, – ocena funkcji w obrębie aparatu artykulacyjnego (oddychanie, połykanie), – ocena słuchu fonematycznego na podstawie „Kwestionariusza obrazkowego” wg G. Demel
 2. Ocena funkcji słuchowych, wzrokowych, grafopercepcji, dominacji stronnej, artykulacji i komunikacji oraz  pamięci lewopółkulowej na podstawie SWM- Przesiewowego Testu Do Badania Zagrożenia Dysleksją Od 3 Do 7 r.ż. J. Cieszyńskiej, M.Korendo
 3. Analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dzieci z orzeczeniami.
 4. Wytypowanie dzieci do terapii logopedycznej
 5. Ustalenie harmonogramu zajęć i omówienie go z Dyrektorem
Wrzesień

-październik 2016

2Zajęcia z dziećmi indywidualne lub w małych grupach według indywidualnych planów pracy
 1. Ćwiczenia usprawniające funkcje w obrębie aparatu artykulacyjnego: – połykania – nauka prawidłowego połykania – oddechowe – nauka prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej
 2. Nauka prawidłowej pozycji spoczynkowej języka
 3. Ćwiczenia usprawniające narządy aparatu artykulacyjnego (języka, warg, żuchwy, podniebienia) – podnoszące sprawność narządów i przygotowujące do prawidłowej realizacji zaburzonych głosek
 4. Utrwalanie zaburzonych głosek  – w sylabach (nagłos, śródgłos, wygłos)  – w wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos) – w zdaniach,  – w wierszykach, – w mowie swobodnej.
 5. Ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych.  
 6. Ćwiczenia mowy biernej (zwiększanie zasobu słownictwa, kształtowanie umiejętności posługiwania się formami fleksyjnymi i gramatycznymi, kształtowanie umiejętności budowania zdań i dłuższych wypowiedzi)  
 7. Ćwiczenia funkcji słuchowych
 8. Ćwiczenia funkcji wzrokowych
 9. Ćwiczenia dominacji stronnej
 10. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale tematycznym i symbolicznym
 11. Ćwiczenia artykulacji i komunikacji
 12. Ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej
 13. Ćwiczenia grafopercepcji
 14. Wprowadzanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej , jeśli istnieje taka potrzeb
październik 2016

-czerwiec 2017

3Współpraca z nauczycielami  i Dyrektorem
 1. Uświadomienie istoty prawidłowej wymowy u dzieci.
 2. Przekazywanie informacji o problemach dzieci, postępach w terapii.
 3. Udzielanie instrukcji do pracy w grupie.
 4. Udostępnianie pomocy logopedycznych, scenariuszy zajęć, ciekawych artykułów przydatnych do pracy na zajęciach w grupie.
 5. Współpraca z logopedą w szkole poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń.
 6. Konsultowanie z Dyrektorem wyników badań przesiewowych, dokumentacji i in.
w ciągu roku szkolnego wg potrzeb
4Współpraca z rodzicami
 1. Przekazywanie informacji o postępach w terapii logopedycznej dziecka podczas spotkań indywidualnych z rodzicami lub konsultacji.
 2. Przekazywanie wskazówek do dalszej pracy w domu – wpisywanie zaleceń do pracy do indywidualnych zeszytów dzieci.  
 3. Udzielanie odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania dotyczące mowy ich dzieci podczas spotkań indywidualnych.
 4. Pedagogizacja rodziców – udostępnianie ciekawych artykułów, przykładów ćwiczeń z zakresu profilaktyki logopedycznej na stronie internetowej przedszkola, poczcie elektronicznej dla rodziców lub w gazetce przedszkolnej
raz w miesiącu: październik 2016 r. – czerwiec 2017 r. lub wg potrzeb
5 Ewaluacja
 1. Ocena efektywności prowadzonej terapii- przeprowadzenie końcowej diagnozy logopedycznej
 2. Kontrola automatyzacji głosek w mowie swobodnej.
 3. Wydanie zaleceń do dalszej pracy w domu (ewentualnie)
w ciągu roku szkolnego lub ostatecznie czerwiec 2015 r.
6Inne czynności
 1. Doskonalenie umiejętności poprzez studiowanie literatury, czasopism, fachowych stron internetowych, wymianę doświadczeń z innymi logopedami.
 2. Pisanie własnych artykułów.
 3. Prowadzenie dziennika zajęć logopedycznych.
Cały rok

 Opracowała :  mgr Beata Sitnik-Szwedo