O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” w Katowicach

Wizja przedszkola

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci zdobyły wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata.

Misja przedszkola

 • Realizacja programu nauczania, który zawiera hasła i treści zgodne z Podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Nadrzędnym zadaniem jest stymulowanie rozwoju dziecka i jego edukacja.
 • Wspomaganie dziecka w rozwijaniu jego uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w życiu codziennym i w dalszej edukacji.
 • Budowanie systemu wartości tak, aby dzieci wiedziały co jest dobre, a co złe.
 • Kształtowanie u przedszkolaków odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijanie umiejętności społecznej, która jest niezbędna w poprawnych relacjach z innymi dziećmi a także dorosłymi.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, zajęciach rekreacyjnych.
 • Wzbogacanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym i estetycznym, wypowiadanie się przez muzykę, formy sztuki i małe formy teatralne.
 • Kształtowanie u dzieci przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej oraz postawy patriotycznej.
 • Zapewnienie dzieciom rozwoju ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także
  kształtowania tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Opłaty

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KATOWICE – OPŁATY

 1. Wpisowe jednorazowe – 150 zł
 2. Opłata stała , czesne miesięczne – 450zł 
 3. Stawka żywieniowa – (zestaw: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) – 13 zł
 4. Zajęcia dodatkowe –płatne po zamknięciu oferty zgodnie z wyborem rodziców.

Niepubliczne Przedszkole Katowice „Akademia Mądrych Sówek” 

W Przedszkolu znacznie częściej niż w domu dziecko ma okazję doświadczyć, że ludzie są różni, mówią różne rzeczy i różnie się zachowują. Takie sytuacje, w których istnieje sprzeczność między tym, co wie dziecko, a co wiedzą na ten temat inni ludzie, są potężnym motorem rozwoju – zarówno poznawczego, jak i społecznego czy emocjonalnego.
Dzięki nim dziecko:

 • zadaje pytania,
 • zaczyna eksperymentować,
 • szukać,
 • konsultować się z kolegami, rodzicami i innymi dorosłymi.
 • ćwiczy umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • czekania na swoją kolej w rozmowie,
 • godzenia się z odmiennością poglądów
 • uzgadniania różnych punktów widzenia
Przedszkole Integracyjne Katowice

Działające przy Niepublicznej Szkole z Oddziałami Integracyjnym „Nasza Szkoła” stwarza powyższe warunki wszystkim dzieciom – zarówno tym z dysfunkcjami jak i bez rozwijając ich wszystkich pozytywne cechy. Od początku pragniemy realizować ideę integracji. Jesteśmy głęboko  przekonani, że przedszkola integracyjne dają szanse wychowania młodego pokolenia pozbawionego uprzedzeń, pokolenia tolerancyjnego wobec tych, którzy nie potrzebują litości, tylko akceptacji i życzliwości.

Dzieci  zdrowe uczą i bawią się razem z  dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wśród których przeważają dzieci autystyczne. Praca w małych, kameralnych grupkach, gdzie każdy czuje się swobodnie, ma potrzebną dla siebie przestrzeń a panująca atmosfera, która jest tak ważna w szczególności dla Naszych podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest przyjemna, daleka od hałasu oraz krzyku to założenia naszego przedszkola. Zakładamy też , że każdy w Naszym Przedszkolu czuje się tak dobrze, jak w domu. Jesteśmy otwarci na nowe metody nauczania, wczesnego wspomagania i terapii dziecka. Zadbamy o to, aby każdy czuł się bezpiecznie, wyjątkowo i każdego dnia z uśmiechem na twarzy przekraczał drzwi Przedszkola.

U podstaw rozwoju naszej placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

Przedszkole daje wiele okazji do nabywania poczucia sprawstwa – to ja sam jestem autorem tego, co robię; to ode mnie zależy, jakie to będzie. A poczucie sprawstwa jest podłożem realistycznej samooceny, wysokiego poczucia własnej wartości i odwagi w poznawaniu świata oraz samodzielności i wytrwałości w działaniu, gdy pojawiają się przeszkody. Przedszkole umożliwia też wiele różnych form zabawy poprzez którą dziecko zdobywa ważne umiejętności. Za pośrednictwem zabawy dziecko realizuje swoje pragnienia (nawet te najbardziej niezwykłe), uczy się oddzielać rzeczywistość od wyobraźni, rozwija myślenie abstrakcyjne, poznaje i ćwiczy sytuacje społeczne, podporządkowywanie się regułom, przechodzi od spontanicznego działania do realizowania zaplanowanych wcześniej aktywności. Staje się zdolne do podjęcia wyzwań związanych z nauką szkolną, zorganizowaną w zupełnie inny sposób i wymagającą sprawnego korzystania z kompetencji rozwijanych poprzez zabawę.